Nieuwsbrief november 2017 - Jaarrekening 2016

Van het Bestuur

Vanwege het nieuwe administratieve systeem moeten wij echt van ieder lid ook het e-mailadres hebben. Steeds vaker zult u van de watersportvereniging informatie, maar ook de (jaar)nota’s, per email ontvangen. Handig is daarbij dat u bijvoorbeeld met iDEAL uw nota kunt voldoen. Papieren nota’s worden straks nagenoeg niet meer verstuurd.

Op zondag 7 januari 2018 hebben wij weer onze Nieuwjaarsreceptie. U bent tussen 14.00 en 17.00 uur welkom in de Kerk aan de Ring in Hellevoetsluis. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging in de bus.

Van onze Havenmeester

Met het contact zoeken naar de leden komt het regelmatig voor dat telefoonnummers niet kloppen. Geef dus uw juiste nummer en e-mailadres door via administratie@wsv-haringvliet.nl

Heliushaven

  • Het toiletgebouw is te betreden met een code,deze is verkrijgbaar via de havenmeester en is te vinden in de toegestuurde nieuwsbrief, of met de sepkey.
  • Zorg dat uw schip met dubbele lijnen gemeerd ligt en hou de ogen aan de glijstangen in de gaten, want sommige ogen kunnen versleten zijn. Mocht dit zo zijn geef dit dan door aan de havenmeester.

Kanaal

  • Heeft u nog fietsen staan? Haal deze zo snel mogelijke weg, want de fietsenstalling wordt onze optimistenberging en we hebben die ruimte hard nodig.
  • De douches zijn voor tot medio april gesloten.
  • Wilt u er voor zorgen dat de  boegspriet/anker van uw boot niet over de aluminiumrand steekt. Dit i.v.m. het langslopen.
  • Gelieve de elektriciteitskabels in de naden van de planken te laten lopen. is dit niet mogelijk, zorg dan dat andere mensen er niet over kunnen struikelen.

Van de Penningmeester

Tijdens de ALV van 18 april 2017 is het onder mijn verantwoordelijkheid gevoerd financieel beleid in 2016 besproken. Door de kascommissie is toen geadviseerd om onder voorwaarde decharge te verlenen. Dit advies is toen door de ALV overgenomen.

De voorwaarde bestond eruit, dat de kascommissie op korte termijn inzicht zou krijgen in de wijze waarop de financiële bescheiden van de administrateur vertaald waren naar de Jaarrekening 2016. Alle uitgaves waren weliswaar boekhoudkundig te verantwoorden, maar sommige opgevoerde kosten bleken gedurende verschillende boekjaren niet standaard op dezelfde grootboekrekeningen te zijn geboekt. Daardoor sloot de verantwoording door sommige commissies over het hun toegekende budget niet goed aan op de bedragen uit de boekhouding van onze administrateur. Pas na volledige inwerkingtreding van het nieuwe boekhoudprogramma E-Captain zullen de geconstateerde onduidelijkheden naar verwachting helemaal kunnen worden opgelost.

In twee bijeenkomsten met de kascommissie is er over bovengenoemde onderwerpen gesproken. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal geringe aanpassingen in de jaarrekening 2016. Het betrof vooral de rectificatie van een aantal kleine (reken)foutjes. Daarnaast is er een toelichting op de exploitatie per haven toegevoegd. Daardoor wordt meer duidelijkheid verschaft over de door de bewuste haven(commissies) verrichte betalingen over het bewuste boekjaar. De wijzigingen hebben overigens geen gevolgen gehad op het totale resultaat van de vereniging. Bovengenoemde gesprekken en aanpassingen hebben uiteindelijk geleid tot de overtuiging bij de kascommissie dat er alsnog definitieve decharge kan worden verleend voor het financieel beleid in 2016. Zij zal dat tijdens de komende ALV van 23 november 2017 toelichten. De toelichting op de wijzigingen in de jaarrekening 2016 neem ik dan ook voor mijn rekening.