Nieuwsbrief december 2020 - Uitnodiging ALV

Vanwege de Corona-crisis is het onmogelijk gebleken om een ‘ware Algemene Leden Vergadering’ te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten om op 17 december 2020 om 20:00 dit middels het platform van Online-ALV te gaan organiseren. (Zie https://online-alv.nl/ voor meer informatie).
 
Om toegang te verkrijgen tot zo’n ‘on-line vergadering’ moet u kunnen inloggen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u een mobiele telefoon hebt en een e-mail adres. Het systeem werkt met een ‘twee-traps’ beveiliging. 
 
In verband met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het bestuur toestemming van die leden nodig die willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Om één en ander te kunnen controleren op geldigheid en door te kunnen sturen naar het platform dient uw toestemming, te samen met uw e-mailadres en telefoonnummer, uiterlijk zaterdagavond 12 december om 23:59 uur door de secretaris ontvangen te zijn op e-mail adres: secretaris@wsv-haringlviet.nl
 
Een van de agendapunten zal zijn de verkiezing van de Kascommissie. Leden wordt gevraagd zich te melden bij de Penningmeester en de secretaris als gegadigden voor deze commissie.
 
Eventuele punten die u tijdens de vergadering naar voren wilt brengen kunt u voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris.
 
De agenda voor deze, ook weer bijzondere, Algemene Vergadering is als volgt:
 
 1. Opening en welkomst woord door de Voorzitter en herdenking overleden lid (heer Weijdeveld).
 2. Goedkeuring Notulen van de voorjaarsvergadering (Stemming)
 3. Begroting voor 2021 met:
  1. Contributie verhoging naar € 100,00 per jaar (Stemming)
  2. Verhoging tarief van Winterstalling (Stemming)
 4. Verkiezing kascommissie (Stemming)
 5. Benoemingen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting door de Voorzitter

Nieuwsbrief november 2020 - Verhoging tarieven 2021

Hoewel we beperkte verhogingen wilden doorberekeningen in de vorm van het verhogen van het lidmaatschapsgeld en het kraantarief, zien we nu toch dat we geconfronteerd worden met hogere kosten door de maatregelen die we moeten treffen als gevolg van de tweede coronagolf. Dat is een tegenvaller, maar wel realiteit. De kosten worden vooral gemaakt bij de winterstalling. Daar zien we een kostenverhoging van meer dan 30%. Dat komt omdat we dit werk, door de huidige maatregelen, alleen maar kunnen laten doorgaan als we de werkzaamheden volledig uitbesteden aan een bedrijf. Daarom doen we ook een voorstel om het sta-tarief substantieel te verhogen. Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen is er ook goed gekeken welke tarieven gehanteerd worden door andere verenigingen en commerciële havens in de omgeving en dan is de conclusie dat onze vereniging in vergelijking nog steeds een concurrerend tarief kan aanbieden. De tarieven voor liggelden blijven verder ongewijzigd. 
 
Onderstaand zetten we alle verhogingen nog even op een rij:
 • Verhoging van het Lidmaatschap
In het Bestek is al aangegeven dat we de post ‘Algemeen’ meer in balans willen brengen. Het verhogen van de contributie zien we als middel om dat doel te bereiken.
We stellen een verhoging voor van € 20,- voor leden en € 10,- voor jeugd- en gezinsleden. Daarmee komt de contributie voor leden op € 100,- en voor jeugd- en gezinsleden op € 50,-.
 
 • Verhoging van de kosten voor de winterstalling
Ook hier is in het Bestek al aandacht aan gegeven, maar toen was de invloed van de coronamatregelen nog niet helemaal bekend. Inmiddels weten we dat we de werkzaamheden rondom de winterstalling structureel moeten uitbesteden aan een bedrijf.
In het Bestek werd al gesproken van het verhogen van het kraantarief naar € 155,-.
Daarnaast wordt een verhoging van het stageld voorgesteld van € 19,50 naar € 26,-
Deze tarieven zullen pas gaan gelden voor winterstalling 21-22.
 
Met de voorgestelde verhogingen wil het bestuur de opbrengsten (meer) in balans brengen met de uitgaven en is het niet noodzakelijk om een algemene tariefsverhoging van de liggelden door te voeren.
N.B. Deze voorstellen zijn nog niet verantwoord in de begroting van 2021!
 
Door middel van een digitale stemomgeving wordt u binnenkort in de gelegenheid gesteld om op alle door het bestuur voorgestelde zaken te stemmen.
 

Nieuwsbrief oktober 2020 - Corona, Winterberging en meer

Aanscherping Corona-maatregelen

De havencommissie van het Kanaal heeft besloten om Het Arendsnest niet open te houden voor de leden, omdat ook sportkantines voorlopig gesloten moeten blijven. We houden u op de hoogte wanneer dit verenigingsgebouw weer open komt. Natuurlijk geldt dit alleen voor het Arendsnest, want de toiletten en douches blijven gewoon te gebruiken. 
 

Schepen op de kant op 31 Oktober en 7 November

De geplande werkzaamheden om de schepen op de wal te zetten gaan vooralsnog door, met in acht name van de Corona maatregelen:  Groep niet meer dan 30 personen en houd 1,5 meter afstand.
Mochten er tussentijds nieuwe (verscherpte) richtlijnen komen dan zal de Havencommissie een nieuwe beoordeling maken en zouden de werkzaamheden alsnog kunnen worden afgelast.
Ieder die zich heeft aangemeld voor de winterstalling zal via de Coördinator, Ronald Maaskant, een e-mail krijgen met de planning en verder op de hoogte worden gehouden.
De werkzaamheden zullen volgens het zelfde protocol worden uitgevoerd als in het voorjaar waarbij wij willen aangeven dat toeschouwers niet gewenst zijn en ieder op zijn boot moet wachten tot hij/ of zij aan de beurt is. Dit om de groep te beperken tot minder dan 30 personen.
Algemene Corona maatregelen zijn van toepassing, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes zijn aanbevolen.
 

Eigenaar gezocht FJ op trailer

Havenmeester Aad Driessen is op zoek naar de eigenaar van een FJ met de naam “t Buurtje”. Wil de eigenaar zich melden bij de havenmeester svp.  (zie foto)

Adopteren van een klus i.p.v. zelfwerkzaamheid

Er heeft zich een lid bij Aad gemeld die het schoonhouden van de helling in de Heliushaven heeft geadopteerd. Als er meer mensen zijn die een klus willen adopteren, zoals het onkruid weghalen rondom de Bonte Os of langs de waterkanten, meld je dan bij Aad. Adoptie kan op deze manier in de plaats komen van uw zelfwerkzaamheid. Het voordeel is dat u zelf bepaalt wanneer u deze klusjes doet. 
 

Jeugdzeilen

Ten behoeve van het Jeugdzeilen is door de Jeugdcommissie een protocol samengesteld, dat  aan de jeugdleden is toegezonden. Alleen op deze manier kan het jeugdzeilen blijven doorgaan. En ook de jeugdleden moeten zich afmelden als ze zich niet lekker voelen of gewoon een keer niet kunnen.
 

Nieuwsbrief oktober 2020 - Corona protocol winterberging

31 oktober en 7 november a.s. gaan er Boten op de kant.

Aanstaande 31 oktober worden de boten met staande mast uit het water gehaald. De havencommissie heeft binnen de geldende corona-maatregelen de mogelijkheid gezien om toch de boten uit het water te halen.

De vereniging heeft conform de richtlijnen van het RIVM, zoals bekrachtigd in de noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, een protocol opgesteld om te voorkomen dat het hellingen als een samenkomst of evenement wordt gezien. Daarom heeft de havencommissie besloten om voor het hellingen gebruik te maken van professionals. Deze ploeg is duidelijk herkenbaar aan hun hesjes.
In het protocol wordt u geïnformeerd over de manier en voorwaarden waarop de vereniging de boten uit het water kan halen. 
 

Daarom deze zeer dringende oproep:

 • Blijf aanstaande 31 oktober en 7 november weg van de Heliushaven tenzij uw schip de wal op gaat. De betrokken schippers zijn alleen welkom in het tijdslot waarin hun boot uit het water gaat. Niet ervoor en ook niet erna. 
 • Als uw boot op de kant staat en u bent klaar met het schoonspuiten van uw boot, dan verlaat u het parkeerterrein. Het is op hellingdagen niet toegestaan om andere werkzaamheden aan uw boot uit te voeren.Wij vragen u met klem om niet rond te blijven hangen!
Kortom, blijft u alstublieft op 31 oktober en 7 november weg van de Heliushaven als u niets met het hellingen te maken heeft!

 
De Havencommissie Heliushaven

Nieuwsbrief september 2020 - Nieuws en vacatures

Nieuws uit de Heliushaven

Update zelfwerkzaamheid Heliushaven najaar 2020 (Zou aanvangen 12 September as. gaat niet door)
De havencommissie heeft i.v.m. Corona situatie besloten om de zelfwerkzaamheid voor het najaar 2020 in de huidige vorm niet door te laten gaan.
Bij reeds de reeds geplande projecten zoals het hellingen van de schepen in het najaar en eventuele andere nieuwe projecten zal een beroep gedaan worden op de ZWH leden die voor die datum ingepland staan. De lijst “zelfwerkzaamheid najaar 2020” staat op de website.
 
Momenteel wordt er door enkele leden op vrijwillige basis Zelfwerkzaamheid verricht aan de  groenvoorziening, bestrijding van het onkruid en andere kleinschalige onderhoudswerkzaamheden met maximaal 3 personen, U kunt zich hiervoor aanmelden bij de havenmeester, Uw inzet zal worden bijgehouden door de Coordinator ZWH,  dus schroom niet om u hiervoor aan te melden bij de havenmeester.
Het onderhoud en storingen van de technische installaties zal door de havencommissie in eigenbeheer verricht worden.
  

Nieuws uit het Kanaal

De chemische container is nu open zodat mensen hun afval olie en bilgewater kwijt kunnen. Wel het cijferslot op het hek dicht houden svp.
De leden die deze winter hun schip uit hun box halen in het kanaal, moeten dat melden bij kanaal@wsv-haringvliet.nl Zo weten we welke boxen er beschikbaar zijn voor overwinteraars uit de Heliushaven.
 

Vacatures binnen de Commissies

Op dit moment hebben we de volgende vacatures binnen de commissies:
- Penningmeester voor de Havencommissie Heliushaven. Opgeven bij helius@wsv-haringvliet.nl
- Jeugdcommissie zoekt ook extra krachten om mee te helpen bij het Jeugdzeilen.  Opgeven bij jeugdcommissie@wsv-haringvliet.nl
- De Evenementencommissie zoekt ook leden die zich willen aansluiten. Opgeven bij evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl